ראיית חשבון


♦ ראיית חשבון וביקורת חשבונות

♦ עריכת דוחות כספיים לחברות ועצמאים כולל הכנת דוחות תיאום למס הכנסה. השירות כולל עריכת דוחות ביניים תוך ניתוח תוצאות הפעילות במהלך השנה. המטרה היא לאתר מגמות ושינויים חריגים ולבצע הערכות מקדימות לקראת עריכת הדוחות הכספיים והגשתם לרשויות

♦ ייצוג הלקוח מול רשויות מס הכנסה, מס ערך מוסף והמוסד לביטוח לאומי בדיוני שומה ומול גופים שיפוטיים במסגרת ערעורי מס וועדות לקבילות ספרים

♦ פתיחת תיקים לחברות ולעצמאים, כולל טיפול מול רשם החברות, פתיחת תיק במע"מ, במס הכנסה ובביטוח לאומי, כולל תיק ניכויים

♦ עריכת הצהרות הון לעצמאים ובעלי שליטה בחברות תוך עריכת השוואות הון בין השנים ובדיקת הפרשי הון כנגד הצהרת הון קודמת